eldorado

Fjellstyresaker 2005

pdf02-05 Søknad om tilskot til kjøp av skiløypemaskin - Vågå reiseliv as

pdf03-05 Søknader om tilskot frå grunneigarfondet

pdf04-05 Søknad om kulturbeite ved Lemonsjøen - Knut Raastad

pdf05-05 Ny forvaltningsplan for dokksfløy elgregion - høyring

pdf06-05 Nytt godtgjerslereglement for Vågå fjellstyre

pdf08-05 Søknad om etterbetaling for ikkje avspasert arbeidstid i 2004 - Knut Øyjordet og Erik Myrum

pdf09-05 Årsmelding for 2004

pdf10-05 Rekneskap for 2004

pdf11-05 Budsjett for 2005

pdf12-05 Søknad om premie i samband med treningsskyting

pdf13-05 Referatsaker

pdf14-05 Søknad om flytting av nausttomt og oppføring av naust ved Lemonsjøen - Tor Lund

pdf15-05 Søknad om infostand og naturstig ved Gjende - den norske turistforening, Oslo og omegn

pdf16-05 Fellesorganet for setervegar - spørsmål om vidare drift

pdf17-05 Forslag til langsiktig tiltaksplan for nasjonalparkriket

pdf18-05 Søknad om tilleggsareal til hyttetomt ved Saghaugen - Odd Jordet

pdf19-05 Referatsaker

pdf20-05 Søknad om areal til kulturbeite ved setra - Ola Nesset

pdf21-05 Kommunal forskrift om bandtvang for hund - høyring

pdf22-05 Utvising av ledig dyrkingsparsell på Megardsåsen

pdf23-05 Søknad om økonomisk støtte til skuletur

pdf24-05 Søknad om oppføring av naust ved øvre Sjodalsvatnet - Besstrond as

pdf25-05 Søknad om bygging av samlekve for sau - Tessand beitelag

pdf26-05 Søknad om bruk av terreng for klubbmesterskap - Gudbrandsdal fuglehundklubb

pdf27-05 Søknad om nye skiløypetrasear i Sjodalen - Hindseter fjellhotell as

pdf28-05 Referatsaker

pdf29-05 Søknad om riving av bygning på seter - Reidun Haugen

pdf30-05 spørsmål om bruk av utvist seter i Bøneslie

pdf31-05 Søknader om tilskot frå grunneigarfondet

pdf32-05 Spørsmål om å utvide tilbodet for trening av fuglehund

pdf33-05 Søknad om bruk av terreng for treningssamling klubbprøve - Hedmark og Oppland fuglehundklubb

pdf34-05 Søknad om bruk av terreng for jaktprøve - Gudbrandsdal fuglehundklubb

Fjellstyresaker 2006

pdf01-06 Referatsaker

pdf02-06 Søknad om utviding av festeareal på Heimsand for bygging av hytter - Knutshø eiendom as

pdf03-06 Søknad om merking av rute mellom Gjendesheim og Bessheim - dnt Oslo og omegn

pdf04-06 Kraftverk i Stuttgongfossen

pdf05-06 Søknad om tilskot frå grunneigarfondet

pdf06-06 Forvaltningsplan for rovvilt i oppland - høyring

pdf07-06 Retningsliner i behandling av søknader om utvising av dyrkingsparsellar og areal til kulturbeite

pdf08-06 Vidare framdrift - prosedyre for seter som har fulle i det fri - Villasetra

pdf09-06 Søknad om bruk av terreng for dommarsamling - Hedmark og Oppland fuglehundklubb

pdf10-06 Referatsaker

pdf11-06 Årsmelding for 2005

pdf12-06 Rekneskap for 2005

pdf13-06 Budsjett for 2006

pdf14-06 Søknad om etterbetaling for ikkje avspasert arbeidstid i 2005 - Knut Øyjordet og Erik Myrum

pdf15-06 Søknad om uttak av masse langs Griningsdalsvegen - Griningsdalen og Dyrtjønnbekken fellesseter

pdf16-06 Søknad om kulturbeite til kalven seter - Øistein Formo

pdf18-06 Referatsaker

pdf19-06 Budsjett for 2006

pdf20-06 Søknad om bygging av nytt fjøs på setra - Jonny Brenden

pdf21-06 Søknad om å byggje eit pumpehus ved Lemonsjøen for vatning av dyrkingsparsell - Magne Aasen

pdf22-06 Søknad om overføring av dyrkingsparsell - Audun Bråten

pdf23-06 Søknad om å få overta tidlegare seterkve til husehaugen - Arve Aasheim

pdf24-06 Søknad om bygging av veg til hytte ved Lemonsjøen - Trond Rykhus

pdf25-06 Søknad om bygging av veg til hytte ved flatningen - Ivar Bårstad

pdf26-06 Søknad om bruk av terreng til ulike hundprøver - Jotunfjell Fjordane elghundklubb

pdf27-06 Søknad om nytt treningsfelt for elghund - Jotunfjell Fjordane elghundklubb

pdf28-06 Søknad om bruk av terreng for jaktprøve - Gudbrandsdal fuglehundklubb

pdf29-06 Søknad om bruk av terreng for klubbmesterskap - Gudbrandsdal fuglehundklubb

pdf30-06 Referatsaker

pdf31-06 Søknad om økonomisk støtte til utbygging av elektronisk skyteanlegg - Vågå jff

pdf32-06 Søknad om å behalde fjøs på setra - Jonny Brenden

pdf33-06 Søknad om utsleppsløyve for tre hytter ved Besstrond

pdf34-06 Søknad om gjerde ved hytte - Odd S. Jordet

pdf35-06 Endringar i forskrift om seter og tilleggsjord i statsallmenning - høyring

pdf36-06 Revisjon av forskrift om jakt, fangst og fiske i statsallmenning - høyring

pdf37-06 Søknad om bruk av terreng for jaktprøve - Gudbrandsdal fuglehundklubb

pdf38-06 Søknad om bruk av terreng for jaktprøve – Hedmark og Oppland fuglehundklubb

pdf39-06 Referatsaker

pdf40-06 Søknader om tilskot frå grunneigarfondet

pdf41-06 Søknad frå Leirungsdalen beitelag om ny gjerdetrase

pdf42-06 Søknad om festeavtale på friluftscene ved Gjendeosen

pdf43-06 Utvising av ledig seter - villasetra i Randsverk

pdf44-06 Spørsmål om tilskot til Vågå Røde Kors hjelpekorps for kjøp av hjartestartar

Fjellstyresaker 2007

pdf01-07 Søknad om bruk av terreng for nybegynnarkurs - Hedmark og Oppland fuglehundklubb

pdf02-07 Referatsaker

pdf03-07 Søknad om kjøp av tilleggsareal til Heggerusten

pdf04-07 Søknad om bygging av hytter på Hhindseter

pdf05-07 Søknad om frådeling av privatbustad på Lemonsjøen fjellstue og hyttegrend

pdf06-07 Handlingsplan for berekraftig bruk, forvaltning og skjøtsel av verneområde

pdf07-07 Elg-, hjorte- og rådyrjakta frå 2007

pdf08-07 Utvising av villasetra - behandling av klage

pdf09-07 Ledig dyrkingsparsell på Megardsåsen

pdf10-07 Referatsaker

pdf11-07 Retningsliner for tilskot til gjeting av sau

pdf12-07 Søknad om etterbetaling for ikkje avspasert arbeidstid i 2006 - Knut Øyjordet og Erik Myrum

pdf13-07 Spørsmål om endring av forsikringsordning for dei tilsette

pdf14-07 Årsmelding for 2006

pdf15-07 Rekneskap for 2006

pdf16-07 Budsjett for 2007

pdf17-07 Søknad om oppføring av sperregjerde - Tessand beitelag

pdf18-07 Søknad om bygging av mjølkestall - Jens Edvin Bakke

pdf19-07 Prisar på elg-, hjorte- og rådyrjakt

pdf20-07 Søknad om hesteslepp i Sallia - Ottadalen dølahestlag

pdf21-07 Tilbod om lokal forvaltning av Reinheimen nasjonalpark med kringliggjande landskapsvernområde - innspel til kommunane

pdf22-07 Søknad om premie i samband med treningsskyting

pdf23-07 Referatsaker

pdf24-07 Søknad om kjøp av tilleggsareal inntil eigedomen - Helge Vistekleiven

pdf25-07 Søknad om framføring av strøm til hyttefeste ved melingen - Torolv Mohagen

pdf26-07 Søknad om flytebryggje for båtar ved Lemonsjøen - Jotunheimen aktiv it

pdf27-07 Søknad om flytting av gjerde på setra - Ola Håkenstad

pdf28-07 Søknad om hesteslepp i Sallia - behandling av merknad

pdf29-07 Budsjett for 2007 - fordeling av tilskot

pdf30-07 Forslag til endringar i forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever

pdf31-07 Spørsmål om utvising av ledig dyrkingsparsell på Megardsåsen som kan omdisponerast til seter

pdf32-07 Søknad om bruk av terreng for jaktprøve - Gudbrandsdal fuglehundklubb

pdf33-07 Referatsaker

pdf34-07 Søknad om bygging av bod-badstue på setra - Tor Sandbu

pdf35-07 Spørsmål om bru over Sjoa (Gjendeelva) og ny turstig langs elva mellom Gjendesheim og Kråkåhølen

pdf36-07 Ønskje frå Vågå tamreinlag om gjennomgang av prisen på hamneleiga

pdf37-07 Spørsmål om å opprette vanleg festeavtale med avgift for fiskebu med naust ved nedre Sjodalsvatn

pdf38-07 Spørsmål om frifall av seter som tilhøyrer Arne Bakken

pdf39-07 Klage på vedtak om utvising av parsell på Megardsåsen som seter til Kristen Rune Aanstad

pdf40-07 Utvising av villasetra - spørsmål om vidare behandling av klage

pdf41-07 Søknad om bruk av terreng for klubbmesterskap - Gudbrandsdal fuglehundklubb

pdf42-07 Referatsaker, frå nr. 1 til og med nr. 19

pdf43-07 Ønskje frå Vågå tamreinlag om gjennomgang av prisen på hamneleiga

pdf44-07 Søknad om bygging av master for etablering av breiband

pdf45-07 Søknad om merking av turstigar ved turistbedrifter

pdf46-07 Søknad om oppsetting av lavvo ved birisjøen - Hindseter fjellhotell og upptur

pdf47-07 Referatsaker

pdf48-07 Vågå tamreinlag - gjennomgang av prisen på hamneleiga

pdf49-07 Eidsiva bredbånd - søknad om bygging av master for etablering av breiband, justert alternativ

pdf50-07 Vågåfjell turløyper - søknad om tilskot til løypekjøring og løyperydding

pdf51-07 Val av styremedlemmer i as Vågåfisk

pdf52-07 Val av medlem i tilsynsutvalet for jotunheimen nasjonalpark

pdf53-07 Val av representant i Vågå sør viltområde

pdf54-07 Søknad om bruk av terreng for klubbmesterskap- nybegynnerkurs - Hedmark og Oppland fuglehundklubb

pdf55-07 Søknad om bruk av terreng for jaktprøve - Hedmark og Oppland fuglehundklubb

Fjellstyresaker 2008

pdf01-08 Søknad om bruk av terreng for å arrangere norsk mester - Gudbrandsdal harehundklubb

pdf02-08 Søknad om bruk av terreng til jotunheimtreffet - Hedmark og Oppland fuglehundklubb

pdf03-08 Referatsaker

pdf04-08 Søknad om restaurering av Saubua i russdalen

pdf05-08 Spørsmål om lokal forvaltning av statsallmenning

pdf06-08 Jotunheimen nasjonalpark - høyring av framlegg til ny verneforskrift og framlegg til revidert forvaltningsplan

pdf07-08 Vågå tamreinlag - gjennomgang av prisen på hamneleiga

pdf08-08 Søknad om riving og oppføring av ny fiskebu ved Nedre Leirungen

pdf09-08 Reguleringsplan for Hindseter – høyring

pdf10-08 Søknad om gjødsellager på Sandranden

pdf11-08 Søknader om tilskot frå grunneigarfondet

pdf12-08 Søknad om etterbetaling for ikkje avspasert arbeidstid i 2007 - Knut Øyjordet og Erik Myrum

pdf13-08 Referatsaker

pdf14-08 Forslag til vedtekt om grad av utnytting for fritidsbustader - høyring

pdf15-08 Søknad om hesteslepp i Sallia og Ottadalen dølahestlag

pdf16-08 Søknader om tilskot frå grunneigarfondet

pdf17-08 Årsmelding for 2007

pdf18-08 Rekneskap for 2007

pdf19-08 Budsjett for 2008

pdf20-08 Trekking av jaktkort for jakt med fuglehund

pdf21-08 søknad om premie i samband med treningsskyting

pdf22-08 referatsaker

pdf23-08 Søknad om hesteslepp i Sallia

pdf24-08 Tildeling av ekstratilskot til vegstyra

pdf25-08 Utleige av fjellstyrehyttene og leigeprisar

pdf26-08 Spørsmål om å utvide tilbodet for trening av fuglehund

pdf27-08 Søknad om framføring av strøm til to hytter inst i sjodalen

pdf28-08 Spørsmål om bru over Sjoa

pdf29-08 Søknad om bruk av terreng for jaktprøve - GFK

pdf30-08 Referatsaker

pdf31-08 Høyring av endringar i forskrift om seter og tilleggsjord m.m. i statsallmenning

pdf32-08 Høyring av forvaltningsplan for Reinheimen nasjonalprak med tilhøyrande landskapsvernområde

pdf33-08 Spørmål om å utvide tilbodet for trening av fuglehund

pdf34-08 Utvising av parsell på Megardsåsen som seter

pdf35-08 Spørsmål om retningsliner for gjerding av fritidsbustader

pdf36-08 Søknad frå Eidsiva bredbånd om bygging av mast for breiband sør for Melingen

Fjellstyresaker 2009

pdf01-09 Søknad om bruk av terreng til Jotunheimtreffet - Hedmark og Oppland Fuglehundklubb

pdf02-09 Referatsaker

pdf03-09 søknader om støtte frå Grunneigarfondet

pdf04-09 Søknad om utvising av kulturbeite på Megardsåsen - Joar Randen

pdf05-09 Vedr. dyrkingsparsell på Vakkersletta

pdf06-09 Søknad om etterbetaling for ikkje avspasert arbeidstid i 2008 - Knut Øyjordet og Erik Myrum

pdf07-09 Vidare behandling av seterkve på Bringen som har fulle i det fri

pdf08-09 Kommuneplanens arealdel - innspel i samband med oppstart av rullering av planen

pdf09-09 Referatsaker

pdf10-09 Årsmelding for 2008

pdf11-09 Rekneskap for 2008

pdf12-09 Budsjett for 2009

pdf13-09 Opplegget for småviltjakta

pdf14-09 Revidering av fiskereglane

pdf15-09 Prisar på småviltjakt, fiske og villreinjakt

pdf16-09 Søknad om terreng for Elite-prøve - Gudbrandsdal Harehundklubb

pdf17-09 Prosess for vidare behandling av setrer som ikkje har vore i bruk på mange år

pdf18-09 Søknad om kulturbeite på Megardsåsen - Joar Randen

pdf19-09 Søknad om premie i samband med treningsskyting

pdf20-09 Referatsaker

pdf21-09 Revidering av fiskereglane

pdf22-09 Prisar på fiske

pdf23-09 Referatsaker

pdf24-09 Regelverk for helse, miljø og sikkerheit (HMS)

pdf25-09 Opplegget for småviltjakta

pdf26-09 Søknader om tilskot

pdf27-09 Samarbeidsavtale mellom Finndalen fjellstyre, Vågå fjellstyre og Lom fjellstyre om bruk av oppsyn

pdf28-09 Søknad om bruk av terreng for jaktprøve - GFK

pdf29-09 Referatsaker

pdf30-09 Søknad om bygging av seterhus på nyutvist seter - Joar og Else Marie Randen

pdf31-09 Kommunedelplan for seterkultur - høyring

pdf32-09 Referatsaker

pdf33-09 Søknad om ny skiløypetrase i Sjodalen - Hindseter Fjellhotell AS

pdf34-09 Spørsmål om frifall for seter ved Veslevatnet

pdf35-09 Søknad om utvising av tileggsjord - Jo Aasheim

pdf36-09 Søknad om stenging av gamle Sjodalsvegen ved Grjotåa

pdf38-09 Spørsmål om skifte av bank

pdf39-09 Referatsaker

pdf40-09 Søknader om støtte frå Grunneigarfondet

pdf41-09 Spørsmål om frifall av seter i samband med søknad om bygging av seterhus - Trygve Sæta

pdf42-09 Søknad om å disponere areal ved Fluguhaugen til næringsformål - Arve Aasheim

Fjellstyresaker 2010

pdf01-10 Referatsaker

pdf02-10 Klage på vedtak om frifall av seter ved Veslevatnet

pdf03-10 Søknad om å disponere areal ved Fluguhaugen til næringsformål - Arve Aasheim

pdf04-10 Elg-,hjorte- og rådyrjakta

pdf05-10 søknad om betaling for ikkje avspasert arbeidstid i 2009 - Knut øyjordet og Erik Myrum

pdf06-10 Referatsaker

pdf07-10 Årsmelding for 2009

pdf08-10 Rekneskap for 2009

pdf09-10 Budsjett for 2010

pdf10-10 Søknad om oppsetting av gjerde rundt hyttetomt på Djupviksetra

pdf11-10 søknad om utvising av tilleggsjord - Jo Aasheim

pdf12-10 Spørsmål om vidareføring av samarbeidsavtale om el-, hjort-, rådyr- og småviltjakt i Nordherad fellesområde

pdf13-10 Reguleringsplan for Reinsvangen-Gjendeosen - høyring på forslag til planprogram

pdf14-10 Masterplan for Lemojnsjøen 2010-2020 - høyring

pdf15-10 Spørsmål om sesongkort for leige av båt

pdf16-10 Trekking av jaktkort med fuglehund

pdf17-10 Søknad om premie i samband med treningsskyting

pdf18-10 Referatsaker

pdf19-10 Søknad om nye skiløypetrasear i Sjodalen - Hindseter fjellhotell

pdf20-10 Søknad om ny skiløypetrase på Bringen - Stutahaugen vel

pdf21-10 Søknad om endring av festetomt rundt bustad ved Synstlie - Johnny Gården og Tone P. Gården

pdf22-10 Spørsmål om frifall av seter på Øvre Bringen - Åse Kari Kobbersletten

pdf23-10 Spørsmål om frifall av seter på Øvre Bringen - Liv P. Storsveen

pdf24-10 Spørsmål om frifall av seter og dyrkingsparsell i Bøneslia - Magne Løkken

pdf25-10 Tildeling av elg- og hjortejakt for perioden 2010-2012

pdf26-10 Søknad om bruk av terreng for jaktprøve - GFK

pdf27-10 Søknad om bruk av terreng for cup/ treningssamling - Rypejentene

pdf28-10 Referatsaker

pdf29-10 Spørsmål om bru over Gjendeelva ved Gjendeosen

pdf30-10 Vidare behandling av seter som er vedteke falle i det fri - Liv P. Storsveen

pdf31-10 spørsmål om frifall av seter på Heimfjellet - Anders Randen

pdf32-10 Festeforhold for Landesetra

pdf33-10 Spørsmål om oppretting av fritidsfeste for hytte ved Melingen

pdf34-10 Søknad om bygging av skogsveg ved Sandåe ved Melingen - Langmorkje almenning

pdf35-10 Referatsaker

pdf36-10 Søknad om fritidsfeste for bygningar på Landesetra

pdf37-10 sønad om beiteareal til seter - Joar Randen

pdf38-10 Søknad om inngjerding av beite for sau - Russdalen beitelag

pdf39-10 Søknad om areal for nytt anlegg for vinterslakting - Vågå tamreinlag

pdf40-10 Bygging av ny Bessvassbu - vidare framdrift

pdf41-10 Søknad om økonomisk støtte til skuleklasse for tur til Norsk Skogmuseum

pdf42-10 Referatsaker

pdf43-10 Revisjon av forskrift om jakt, felling, fangst og fiske på statsallmenning - høyring

pdf44-10 Søknad om økonomisk støtte til utarbeiding av informasjonsperm for Jotunheimen og Reinheimen - Norsk Fjellmuseum

pdf45-10 Spørsmål om vidare oppfølging av "Prosjekt Grov"

Fjellstyresaker 2011

pdf01-11 Søknad om bruk av terreng for jaktprøve - GFK

pdf02-11 Søknad om endring av samansetting av jaktlag

pdf03-11 Referatsaker

pdf04-11 Årsmelding for 2010

pdf05-11 Rekneskap for 2010

pdf06-11 Budsjett for 2011

pdf07-11 Søknad om etterbetaling for ikkje avspasert arbeidstid i 2010 - Knut Øyjordet og Erik Myrum

pdf08-11 Spørsmål om vidare medlemskap i Dokksfløy elgregion

pdf09-11 Vidare behandling av seter falle i det fri - Pål Erik Teigen

pdf10-11 Delegering av påtalefullmakt

pdf11-11 Søknad om kjøp av tilleggsareal til bustadtomt ved Grov - Kåre Bakken

pdf12-11 Trekking av jaktkort med fuglehund

pdf13-11 Søknad om premie i samband med treningsskyting

pdf14-11 søknad om bruk av trereng for jaktprøve - GFK

pdf15-11 Referatsaker

pdf16-11 Behandling av seter falle i det fri - Pål Erik Teigen

pdf17-11 Reguleringsplan for Gjendeosen - Reinsvangen - høyring

pdf18-11 Reguleringsendring for Lemonsjøen Fjellpark - høyring

pdf19-11 Elgbeiteskader i Langmorkje - sprøsmål om jakt på trekkelg i utvida jakttid

pdf20-11 Søknad om tilbygg til seterstue - Kjell Snerlebakken

pdf21-11 Søknad om uttak av grus - Heimfjellvegen

pdf22-11 Søknad om tilskot til Besseggløpet - Besseggen arrangement

pdf23-11 Søknad om oppgrdering av stignettet i Randsverk-Lemonsjøområdet og Sjodalen

pdf24-11 Behandling av seter falle i det fri - Åse Kari Kobbersletten

pdf25-11 Forslag til endring i ordninga med lagsjakt på villrein

pdf26-11 Referatsaker

pdf27-11 Reglar for elg- og hjortejakt m.m i statsallmenning

pdf28-11 Søknad om gangveg ved Rinda

pdf29-11 Søknad frå Birisjøvegen om medlemskap i fellesorganet for setervegar, og om ekstraordinært tilskot

pdf30-11 søknad om å leggje om setervegen ved setra, og om tilskot - Anton Kåre Tessnes

pdf31-11 Søknad om tilbygg på seterstue - Bjarne Runningen

pdf32-11 Søknad om flytting av seterstue og omdisponering av fjøs til seterstue - Ulf Ryen

pdf33-11 Avklaring og spørsmål om disponering av bygningar på setra - Dag Lindvig

pdf34-11 Spørsmål om bidrag frå fjellstyret i oppattbygging av klopp over til Gålen ved Nedre Sjodalsvatn

pdf35-11 spørsmål om godtgjersle til dei to faste tilsette fjelloppsyna for bilhald

pdf36-11 Vidare behandling av Seta seter i Randsverk

pdf37-11 Spørsmål om utvising av ledige setrer

pdf38-11 Referatsaker

pdf39-11 Regileringsplan for Gjendeosen-Reinsvangen, 2.gongs høyring

pdf40-11 Søknad om bruk av terreng for jaktprøve - GFK

pdf41-11 Søknad om bruk av terreng for treningssamling - NGK avd. Oppland

pdf42-11 Referatsaker

pdf43-11 Val av styremedlemmer i AS Vågåfisk

pdf44-11 Val av medlem i tilsynsutvalet for Jotunheimen nasjonalpark

pdf45-11 Val av representant i Vågå Sør viltområde

pdf46-11 Søknad om bruk av terreng for klubbprøve - Hed-Opp FHK

Fjellstyresaker 2012

pdf1-12 Referatsaker

pdf02-12 Vidare behandling av Seta seter i Randsverk

pdf03-12 Utvising av Villasetra - behandling av klage

pdf04-12 Søknad om flytting av seterhus og omdisponering av fjøs til seterstue - Ulf Ryen

pdf05-12 Spørsmål om disponering av bygningar på setra - Dag Lindvig

pdf06-12 Søknad om bygging av ny seterstue og restaurering av løe - Halvor Dalen

pdf07-12 Utvising av ledig seter på Øvre Bringen

pdf08-12 Utleige av fjellstyrehyttene og leigeprisar

pdf09-12 Søknad om etterbetaling for ikkje avspasert arbeidstid - Knut Øyjordet og Erik Myrum

pdf10-12 Referatsaker

pdf11-12 Årsmelding for 2011

pdf12-12 Rekneskap for 2011

pdf13-12 Budjsett for 2012

pdf14-12 Revidering av fiskereglane

pdf15-12 Prisar på småviltjakt, fiske og villreinjakt

pdf16-12 Søknad om oppsetting av gjerde og el-felås - Tessand beitelag

pdf17-12 Reguleringsplan for Fjellsida Lemonsjøen - høyring

pdf18-12 Trekking av jaktkort med fuglehund

pdf19-12 Søknad om premie i samband med treningsskyting

pdf20-12 Referatsaker

pdf21-12 Spørsmål om endring i jakttida på hjort

pdf22-12 Revidering av fiskereglane

pdf23-12 Søknad om oppføring av permanent gjerde på hyttefeste - Per K. Hoff

pdf24-12 Søknad om inngjerding av areal i tilknyning til seterdrift - Berit J. Brun

pdf25-12 Spørsmål om innføring av kvote på rypejakt

pdf26-12 Referatsaker

pdf27-12 Søknad om inngjerding av areal i tilknytning til seterdrift - Berit J. Brun

pdf28-12 Søknad om påbygg på seterstuer - Torstein Lunn

pdf29-12 Søknad om tilskot til vegvedlikehald - Birisjøvegen

pdf30-12 Spørsmål om bruksrett på seter - Alf Lund

pdf31-12 Vidare prosess i tilsetting av ny sesongarbeider

pdf32-12 Spørsmål om å opprette ei felles kortordning for jakt på smårovvilt

pdf33-12 Referatsaker

pdf34-12 Søknad om bygging av nytt uthus og flytting av skåle på setra - Roar T. Sletten

pdf35-12 Søknad om område for fuglehundtrening - Vidar Rugsveen

pdf36-12 Status på seter - Alf Lund

pdf36-12 Status på seter - Alf Lund

pdf38-12 Vidare behandling av seter som er falle i det fri - Andres Randen

pdf39-12 Vidare behandling av seter og dyrkingsparsell som er falle i det fri - Magne Løkken

pdf40-12 Referatsaker

pdf41-12 Tilsetting av ny sesongarbeidar

Fjellstyresaker 2013

pdf01-13 Søknad om bruk av terreng for klubbprøve - Hedmark og Oppland fuglehundklubb

pdf02-13 Søknad om bruk av terreng for jaktprøve - GFK

pdf03-13 Referatsaker

pdf04-13 Årsmelding for 2012

pdf05-13 Rekneskap for 2012

pdf06-13 Budsjett for 2013

pdf07-13 Søknad om etterbetaling for ikkje avspasert arbeidstid i 2012 - Knut Øyjordet og Erik Myrum

pdf08-13 Elg-, hjort- og rådyrjakta

pdf09-13 Søknad om oppføring av bygningar på setra - Helge Vistekleiven

pdf10-13 Søknad om påbygg på seterstue - Jo Ivar og Tove Kleiven

pdf11-13 Søknad om sperregjerde for sau i Synslia - Hallstein R. Brenden

pdf12-13 Spørsmål om vidareføring av avtale om felles fiskekort i Jotunheimen

pdf13-13 Søknad om organisert beiting med storfe i Sallia, og bygging av ei samlekve og sorteringsbinge

pdf14-13 Søknad om ruteomlegging og utskifting av bru over Blåtjønnåa - DNT Oslo og omegn

pdf15-13 Trekking av jaktkort med fuglehund

pdf16-13 Referatsaker

pdf17-13 Søknad om påbygg seterstue - Steinar Aasgaard

pdf18-13 Søknad om utviding av beiteområde - Russdalen beitelag

pdf19-13 Søknad om organisert beiting med storfe i Sallia

pdf20-13 Søknad om tilskot - Vågå ungdomsklubb

pdf21-13 AS Vågåfisk - spørsmål om rente på lån

pdf22-13 Referatsaker

pdf23-13 Søknad om oppføring av anneks/uthus på setra - Arne Reiremo

pdf24-13 Søknad om diverse tiltak på setra - Dag Lindvig

pdf25-13 Spørsmål om bom/ stengsel etter veg fram til Birisjøen

pdf26-13 Innspel til oppstart av planarbeid for Sjodalen Fjellgrend

pdf27-13 Søknad om tilskot til mjølkerampe - Randsverk grendelag

pdf28-13 Referatsaker

pdf29-13 Søknad om meir beiteareal i samband med etablering av seter - Joar Randen.

pdf30-13 Søknad om meir dyrkingsjord ved Vakkersletta - Svein Lonbakken.

pdf31-13 Spørsmål om bom etter veg fram til Birisjøen.

pdf32-13 Spørsmål om kvote på rypejakt sesongen 2013/14

pdf33-13 Forslag om endring av §9 i Seterforskrifta - høyring.

pdf34-13 Søknad om tilskot - Birisjøvegen.

pdf35-13 Spørsmål om kjøp av "Forsthytta" i Randsverk.

pdf36-13 Spørsmål om bygging av hytter for sal - Heimsand camping og hyttegrend.

pdf37-13 Referatsaker

pdf38-13 Søknad om meir dyrkingsjord ved Vakkersletta - Svein Lonbakken

pdf39-13 Søknad om å utbetre veg til hytte ved Flatningen - Odd Olderløkken

pdf40-13 Forslag omå endre reglane for storleik på båtmotor.

pdf41-13 Søknad om fornying av beiteleige - Vågå Tamrein A/S

pdf42-13 Søknad om endring i festeforhold for naust ved Flatningen - Klones AS

Fjellstyresaker 2014

pdf01-14 Søknad om bruk av terreng for treningssamling - NGK Oppland

pdf02-14 Søknad om bruk av terreng for jaktprøve - GFK

pdf03-14 Referatsaker

pdf04-14 Søknad om fornying av beiteleige - Vågå Tamrein AS

pdf05-14 Søknad om betaling for ikkje avspasert arbeidstid i 2013 - Knut Øyjordet og Erik Myrum.

pdf06-14 Søknad om bygging av reiskapshus og pumpehus på setra - Ole Jakob Holen.

pdf07-14 Søknad om å feste eit tilleggsareal inntil bustadhus - Arild Damstuen.

pdf08-14 Søknad om flytebryggje for småbåtar ved Gjendeosen - Gjendebåten AS

pdf09-14 Søknad om ruteomleggjing ved Tjønnholåe i Russdalen - DNT Oslo og Omegn.

pdf10-14 Søknad om å stikke løype til Heimdalshø - Besseggen Turisme

pdf11-14 rullering av kommuneplanens arealdel - innspel.

pdf12-14 Trekking av jaktkort for jakt med hund

pdf13-14 Referatsaker

pdf14-14 Årsmelding 2013

pdf15-14 Rekneskap for 2013

pdf16-14 Budsjett for 2014

pdf17-14 Søknad om fornying av beiteleige Vågå Tamrein AS

pdf18-14 Spørsmål om omfang på jakt av trekkelg

pdf19-14 Referatsaker

pdf20-14 Verneplan for skog - høyring

pdf21-14 Søknad om utviding av dyrkingsparsell - Emil Skottlien

pdf22-14 Søknad om frådeling av seterhus til fritidsfeste - Atle Høiby/ Geir Plassen

pdf23-14 Søknad om oppsetting av hydrologisk målestasjon ved Vågåvatnet - NVE

pdf24-14 Søknad om restaurering av hytte og oppføring av uthus på Øyasetra - Anita Steinehaugen Stormyr

pdf25-14 Søknad om tilbygg til seterhus på Klonessetra - Arvid Mæland

pdf26-14 Søknad om kulturstig langs Mela - Vågå Historielag

pdf27-14 Søknad om bygging av veg til hytte ved Lemonsjøen - Ole Flækøy

pdf28-14 Spørsmål om kvote på rypejakt sesongen 2014/15

pdf29-14 Søknad om bruk av terreng for jaktprøve - GFK

pdf30-14 Referatsaker

pdf31-14 Utleige av fjellstyrehyttene og prisar frå 2015

pdf32-14 Reguleringsplan for Sjodalen Fjellgrend - høyring

pdf33-14 Søknad om tilrettelegging for friluftsformål på Dippersanden - Nordheradsprosjektet

pdf34-14 Kommunereform og fjellstyra

 

Fjellstyresaker 2015

pdf01-15 Søknad om bruka av terreng for klubbmesterskap - GFK

pdf02-15 Referatsaker

pdf03-15 Årsmelding for 2014

pdf04-15 Rekneskap for 2014

pdf05-15 Budsjett for 2015

pdf06-15 Søknad om betaling for ikkje avspasert arbeidstid i 2014 - Knut Øyjordet og Erik Myrum

pdf07-15 Søknad om endring av retningsliner for tilskot til gjetarordninga

pdf08-15 Spørsmål om å avsetje inntekter av trekkelgjakt i eit eige fond

pdf09-15 Revidering av fiskereglane

pdf10-15 Opplegget for småviltjakta

pdf11-15 Spørsmål om å utvide tilbodet for trening av elghund

pdf12-15 Spørsmål om oppsetting av sperregjerde for naut ved Vågåbue

pdf13-15 Søknad om frådeling av seterhus til fritidsformål - Tove Ulsletten

pdf14-15 Søknad om samlekve for sau - Tessand beitelag

pdf15-15 Reguleringsplan for Krambue - høyring

pdf16-15 Søknad om å få sleppe sau i Sallia - Svare/ Galstad samdrift

pdf17-15 Trekking av jaktkort med fuglehund

pdf18-15 Referatsaker

pdf19-15 Revidering av fiskereglane

pdf20-15 Opplegget for småviltjakta

pdf21-15 Søknad om å sleppe sau på beite - Svein Lonbakken

pdf22-15 Søknad om løyve til oppsetting av ferist ved Tessosen - Tessand beitelag

pdf23-15 Søknad om tilskot til ferist ved Tessosen - Tessand beitelag/ Vårdalen beitelag

pdf24-15 Søknad om tilskot til reparasjon /vedlikehald av elgbane - Vågå JFF

pdf25-15 Søknad om merking av turstig frå Tessosen til Lemonsjøen - Garmo IL

pdf26-15 Søknad om bygging av veg til hytte ved Lemonsjøen - Ole Flækøy

pdf28-15 Spørsmål om kvote på rypejakt sesongen 2015/16

pdf29-15 Referatsaker, frå nr.1 til og med nr. 27.

pdf30-15 Søknad om tomt til uthus knytt til fiskebu ved Nedre Leirungen - Asbjørn Kvarberg.

pdf31-15 Søknad om trasear for hundkjøring - Sjodalen hyttetun og camping.

pdf32-15 Ang søknad om restaurering av hytte og oppføring av uthus på Øyasetra - Anita Steinehaugen Stormyr.

pdf33-15 Revidering av forskrift om jakt, fangst, felling og fiske på statsallmenning - høyring.

pdf34-15 Val av styremedlemmer i AS Vågåfisk.

pdf35-15 Val av representant i Vågå Sør viltområde.

pdf36-15 Val av medlem til fagleg rådgjevande utval for nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen.

 

Fjellstyresaker 2016

pdf01-16 Referatsaker

pdf02-16 Kommuneplanens arealdel - Høyring

pdf03-16 Elg-, hjorte- og rådyrjakta frå 2016

pdf04-16 Etterbetaling for ikkje avspasert arbeidstid i 2015

pdf05-16 Søknad om bruk av terreng for jaktprøve GFK

pdf06-16 Referatsaker

pdf07-16 Årsmelding for 2015

pdf08-16 Rekneskap for 2015

pdf09-16 Budsjett for 2016

pdf10-16 Prisar på småviltjakt og fiske

pdf11-16 Ang. prøveperiode med oterfiske for utanbygds på Øvre og Nedre Sjodalsvatnet

pdf12-16 Søknad om bygging av nytt fjøs på setra - Arne Løken

pdf13-16 Søknad om å etablere steinvelte ved dyrkingsparsell - Sverre Blankenborg

pdf14-16 Søknad om utviding av beiteareal - Joar Randen

pdf15-16 Søknad om oppsetting av vegbom - Velsvassvegen

pdf16-16 Søknad om bruk av terreng for jaktprøve - GFK

pdf17-16 Forslag til ny forskrift om jakt- og fangsttider 2017-2022 - høyring

pdf18-16 Spørsmål om kvote på rypejakt sesongen 2016/17

pdf19-16 Søknad om bruk av terreng for skogsfuglprøve - GFK

pdf20-16 Referatsaker

pdf21-16 Søknad om framføring av strøm til hytter ved Lemonsjøen

pdf22-16 Søknad om å etablere ein naturstig - Hoskelie hyttevelforening

pdf23-16 Søknad om trase for hundekjøringsløype - Sjodalen hyttetun

pdf24-16 Søknad om traktorveg til hytte ved Lemonsjøen - Roald Kristoffersen

pdf25-16 Søknad om tilkomst til hytte ved Flatningen - Magni og Arve Barhaugen

pdf26-16 Gjetarhytta ved Nedre Leirungen - spørsmål om bygging av nytt hytteanlegg

pdf27-16 Utleige av fjellstyrehyttene og prisar frå 2017

pdf28-16 Referatsaker

pdf29-16 Søknad om tilkomst ved hytte Magni og Arve Barhaugen

pdf30-16 Søknad om beiteareal ved setra - Pål Tosten Håkenstad

pdf31-16 Søknad om beiteareal ved setra - Kåre Fjøsne

pdf32-16 Vurdering av status på dyrkingsparsell i samband med søknad om omdisponering av kvilebu til fritidshytte - Ivar Bolstad

pdf33-16 Søknad om å gjerde inn gjeile mellom dyrkingsparsell og seter - Emil Skottlien/ Erland Berge

pdf34-16 Spørsmål om allmenningsrett på jordbrukseigedom i samband med søknad om frådeling av seterhus til fritidsfeste - Alf Lund

pdf35-16 Søknad om bruk av terreng til jaktprøve - Gudbrandsdal fuglehundklubb

Fjellstyresaker 2017

pdf01-17 Søknad om bruk av terreng for jaktprøve - GFK

pdf02-17 Søknad om bruk av terreng for jaktprøve - GFK

pdf03-17 Referatsaker

pdf04-17 Kommunenplanens arealdel - 2. gongs høyring

pdf05-17 Søknad om oppføring av gjetarhytte - Russdalen beitelag

pdf06-17 søknad om oppføring av bygningar på setra - Dag Lindvig

pdf07-17 Vidare behandling av dyrkingsparsell falle i det fri, og spøsrmål om omdisponering av kvilebu til fritidsfeste -Ivar Bolstad

pdf08-17 Delegasjonsreglement

pdf09-17 Beitevedtekter for Langmorkje og Nordherad statsallmenningar

pdf10-17 Søknad om betaling for ikkje avspasert arbeidstid i 2016 - Knut Øyjordet og Erik Myrum

pdf11-17 Referatsaker

pdf12-17 Årsmelding for 2016

pdf13-17 Rekneskap for 2016

pdf14-17 Budsjett for 2017

pdf15-17 Godtgjerslereglement for fjellstyret

pdf16-17 Spørsmål om justering av lønn m.m. for sesongarbeidar V. Rugsveen

pdf17-17 Søknad om beiteareal ved setra - Pål Ragnar Austrem

pdf18-17 Søknad om sankekve og sperregjerde - Tessand beitelag

pdf19-17 Spørsmål om omfang og opplegg for jakt på trekkelg

pdf20-17 Elg- og hjortejakt 2017-2019 - ramme for kvoter

pdf21-17 Jotunheimenkortet - revidering av samarbeidsavtala

pdf22-17 Tildeling av jaktkort med fuglehund og harehund

pdf23-17 Søknad om småkalvkve ved setra - Joar Randen

pdf24-17 Søknad om bruk av terreng for jaktprøve - GFK

pdf25-17 Spørsmål om kvote på rypejakt sesongen 2017/18

pdf26-17 Referatsaker

pdf27-17 Søknad om påbygg på kvilebu - Ivar Bolstad

pdf28-17 Spørsmål om sal/ innløysing av Slomhaugen

pdf29-17 Søknad om bruk av terreng for eliteprøve - Vestoppland HHK

pdf30-17 Søknad om bruk av terreng for klubbmesterskap - GFK

pdf31-17 Referatsaker

pdf32-17 Beitevedtekter for Langmorkje og Nordherad statsallmenningar

pdf33-17 Søknad om utviding av hundekjøringsløype - Sjodalen hyttetun

pdf34-17 Søknad om bygging av nytt uthus på setra - Svein Tore Bjørklund

pdf35-17 Søknad om utviding av beiteområde - Leirungsdalen beitelag

pdf36-17 Tildeling av oppdrag med å restaurere gjetarhytta ved Nedre Leirungen

pdf37-17 Trekking av jaktlag til jakt på trekkelg i januar

Fjellstyresaker neste fjellstyremøte

 

 

No result...

space

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp jaktkort online

Jaktkort kan kjøpes online via Inatur:
inatur a

Webkamera, Gjende:

webkamera
Klikk HER  for større bilde

Webkamera Lemonsjøen

webkamera LemonsjøenKlikk HER for større bilde

Kontakt info:

Vågå Fjellstyre
Pb.16, 2684 Vågå

Tlf: 61 29 37 37
Send oss ein E-post: mailico a